Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2776-IZIMISO ZOKUQALA NGXENYE 3 - Imfundiso YombhapatizoBible.gif

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 3 - Imfundiso Yombhapatizo

Speaker: Prudence Mabasa

Language: ZULU

Date: 16 February 2016

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Roma 6: 1-11 'Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka, sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono,ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye,sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa, afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono; kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu.”

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Gavin Paynter
184 download(s)
Gavin Paynter
126 download(s)
Nicholas Bhengu
110 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
69 download(s)
Gavin Paynter
68 download(s)
Ken Paynter
67 download(s)
Ken Paynter
67 download(s)
Johnray Rennie
63 download(s)
Ken Paynter
62 download(s)
Gavin Paynter
59 download(s)
Gavin Paynter
54 download(s)
Gavin Paynter
54 download(s)
Gavin Paynter
54 download(s)
Ken Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31820 download(s)
Gavin Paynter
28251 download(s)
Gavin Paynter
18172 download(s)
Gavin Paynter
16090 download(s)
Ken Paynter
11410 download(s)
Gavin Paynter
10985 download(s)
Gavin Paynter
10915 download(s)
Gavin Paynter
9653 download(s)
Gavin Paynter
9509 download(s)
Gavin Paynter
9450 download(s)
Gavin Paynter
9419 download(s)
Gavin Paynter
9142 download(s)
Gavin Paynter
9024 download(s)
Gavin Paynter
8762 download(s)
Ken Paynter
8629 download(s)
Gavin Paynter
8586 download(s)
Ken Paynter
8562 download(s)
Ken Paynter
8517 download(s)
Ken Paynter
8211 download(s)
Gavin Paynter
8024 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC