CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZOSpeaker: Gavin Paynter

Language: SHONA

Date: 16 June 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe;

Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana neroMweya Mutsvene'
- Download notes (68 KB, 1685 downloads)


IP:Country:City:Region: