Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2666-CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZObible.gif

SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

Speaker: Gavin Paynter

Language: SHONA

Date: 16 June 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe;

Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana neroMweya Mutsvene'

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ed Decker
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
James Mullan
5 download(s)
Nicholas Bhengu
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Maureen Onions
2 download(s)
Leston Blackburn
2 download(s)
James Mullan
2 download(s)
Ken Paynter
2 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31689 download(s)
Gavin Paynter
28129 download(s)
Gavin Paynter
18029 download(s)
Gavin Paynter
15958 download(s)
Ken Paynter
11319 download(s)
Gavin Paynter
10801 download(s)
Gavin Paynter
10795 download(s)
Gavin Paynter
9567 download(s)
Gavin Paynter
9361 download(s)
Gavin Paynter
9299 download(s)
Gavin Paynter
9286 download(s)
Gavin Paynter
8910 download(s)
Gavin Paynter
8859 download(s)
Gavin Paynter
8632 download(s)
Gavin Paynter
8520 download(s)
Ken Paynter
8511 download(s)
Ken Paynter
8463 download(s)
Ken Paynter
8454 download(s)
Ken Paynter
8098 download(s)
Gavin Paynter
7907 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC