Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2666-CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZObible.gif

SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

Speaker: Gavin Paynter

Language: SHONA

Date: 16 June 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe;

Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana neroMweya Mutsvene'

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Gavin Paynter
184 download(s)
Nicholas Bhengu
130 download(s)
Gavin Paynter
126 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Gavin Paynter
77 download(s)
Ken Paynter
75 download(s)
Gavin Paynter
69 download(s)
Gavin Paynter
68 download(s)
Ken Paynter
67 download(s)
Ken Paynter
67 download(s)
Ken Paynter
62 download(s)
Gavin Paynter
59 download(s)
Gavin Paynter
54 download(s)
Gavin Paynter
54 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Ken Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Johnray Rennie
47 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31825 download(s)
Gavin Paynter
28251 download(s)
Gavin Paynter
18172 download(s)
Gavin Paynter
16096 download(s)
Ken Paynter
11412 download(s)
Gavin Paynter
10991 download(s)
Gavin Paynter
10916 download(s)
Gavin Paynter
9656 download(s)
Gavin Paynter
9509 download(s)
Gavin Paynter
9451 download(s)
Gavin Paynter
9426 download(s)
Gavin Paynter
9145 download(s)
Gavin Paynter
9026 download(s)
Gavin Paynter
8764 download(s)
Ken Paynter
8629 download(s)
Gavin Paynter
8590 download(s)
Ken Paynter
8563 download(s)
Ken Paynter
8518 download(s)
Ken Paynter
8217 download(s)
Gavin Paynter
8024 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC