Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2666-CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZObible.gif

SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

Speaker: Gavin Paynter

Language: SHONA

Date: 16 June 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe;

Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana neroMweya Mutsvene'

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
83 download(s)
Ken Paynter
73 download(s)
Gavin Paynter
66 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Ken Paynter
63 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
55 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Gavin Paynter
50 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Books - Study
43 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Joshua De Kooker
36 download(s)
Ken Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
31 download(s)
Ken Paynter
31 download(s)
Lynne van Wyk
30 download(s)
Gavin Paynter
26 download(s)
Ken Paynter
22 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Johnray Rennie
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Gavin Paynter
16 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31659 download(s)
Gavin Paynter
28068 download(s)
Gavin Paynter
17970 download(s)
Gavin Paynter
15900 download(s)
Ken Paynter
11269 download(s)
Gavin Paynter
10748 download(s)
Gavin Paynter
10724 download(s)
Gavin Paynter
9536 download(s)
Gavin Paynter
9295 download(s)
Gavin Paynter
9246 download(s)
Gavin Paynter
9213 download(s)
Gavin Paynter
8866 download(s)
Gavin Paynter
8749 download(s)
Gavin Paynter
8578 download(s)
Gavin Paynter
8481 download(s)
Ken Paynter
8459 download(s)
Ken Paynter
8444 download(s)
Ken Paynter
8404 download(s)
Ken Paynter
8047 download(s)
Gavin Paynter
7856 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC