Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1586-Setting the captives free - SISWATIGavin-Paynter/20130209_Setting-the-captives-free.jpg

SERMON TOPIC: Setting the captives free - SISWATI

Speaker: Gavin Paynter

Language: SISWATI

Date: 11 January 2015

Topic Groups:

Sermon synopsis: Usigcila yini sesono? “Kubanjwa” kuchaza intfo lefana naleyo.
Kungenteka wati umuntfu lodla tidzakamizwa lotsembisa umluleki kutsi sewuyele. Etinyangeni letisitfupha letilandzela abuyele. Bugcila lobo!

Noma sidzakwa lesifunga kumkaso nebantfwana baso, nakuNkulunkulu kutsi angeke aphindze abutsintse; kepha emuva kweliviki, nango asabuyela. Bugcila lobo!

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
59 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
48 download(s)
Gavin Paynter
47 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
40 download(s)
Ken Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
34 download(s)
Ken Paynter
32 download(s)
Ken Paynter
28 download(s)
Gavin Paynter
24 download(s)
Nicholas Bhengu
23 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)
Ken Paynter
13 download(s)
Books - Study
11 download(s)
Ken Paynter
10 download(s)
Ken Paynter
10 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Des Burrows
6 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
Sam Ennis
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Charmaine Rayment
5 download(s)
Candice Towndrow
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
James Mullan
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31732 download(s)
Gavin Paynter
28183 download(s)
Gavin Paynter
18107 download(s)
Gavin Paynter
16026 download(s)
Ken Paynter
11370 download(s)
Gavin Paynter
10884 download(s)
Gavin Paynter
10858 download(s)
Gavin Paynter
9618 download(s)
Gavin Paynter
9443 download(s)
Gavin Paynter
9385 download(s)
Gavin Paynter
9355 download(s)
Gavin Paynter
9007 download(s)
Gavin Paynter
8972 download(s)
Gavin Paynter
8704 download(s)
Ken Paynter
8571 download(s)
Gavin Paynter
8553 download(s)
Ken Paynter
8505 download(s)
Ken Paynter
8487 download(s)
Ken Paynter
8152 download(s)
Gavin Paynter
7970 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC