Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1356-CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2CHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part2_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 16 November 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimaphunzitsa kuti Yesu simunthu wamba, mneneri, koma, Mpulumutsi wadziko lonse ,”dzina lokhalo pansi pa thambo lopatsidwa kwa anthu lomwe tipulumutsidwa nalo.” (Machitidwe 4:12)

Aefeso 2:13-18 Koma tsopano mwa Yesu Khristu inu amene munali kutali kale, anakusendezani mukhale pafupi m’mwazi wa Khristu. Pakuti Iye ndiye mtendere wathu, amene anachita kuti onse awiri akhale m’modzi, nagumula khoma lakudulitsa pakati,… ndikuti akayanjanitse awiriwa m’thupi limodzi mwamtandawo atapha nawo udaniwo; kuti mwa Iye ife tonse awiri tili nawo malowedwe athu kwa Atate, mwa Mzimu mmodzi.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
144 download(s)
Books - Study
110 download(s)
Gavin Paynter
99 download(s)
Gavin Paynter
89 download(s)
Ken Paynter
81 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
72 download(s)
Ken Paynter
67 download(s)
Gavin Paynter
60 download(s)
Gavin Paynter
48 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Joshua De Kooker
33 download(s)
Gavin Paynter
29 download(s)
Ken Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
25 download(s)
Ken Paynter
24 download(s)
Gavin Paynter
23 download(s)
Books - Study
22 download(s)
Ken Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Ken Paynter
18 download(s)
Ken Paynter
18 download(s)
Ken Paynter
16 download(s)
Johnray Rennie
16 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31630 download(s)
Gavin Paynter
28025 download(s)
Gavin Paynter
17920 download(s)
Gavin Paynter
15857 download(s)
Ken Paynter
11255 download(s)
Gavin Paynter
10709 download(s)
Gavin Paynter
10674 download(s)
Gavin Paynter
9511 download(s)
Gavin Paynter
9252 download(s)
Gavin Paynter
9207 download(s)
Gavin Paynter
9163 download(s)
Gavin Paynter
8826 download(s)
Gavin Paynter
8670 download(s)
Gavin Paynter
8536 download(s)
Gavin Paynter
8453 download(s)
Ken Paynter
8429 download(s)
Ken Paynter
8424 download(s)
Ken Paynter
8371 download(s)
Ken Paynter
7988 download(s)
Gavin Paynter
7833 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC