Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1356-CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2CHICHEWA/Doctrine-of-salvation-Part2_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2

Speaker: Gavin Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 16 November 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chikhristu chimaphunzitsa kuti Yesu simunthu wamba, mneneri, koma, Mpulumutsi wadziko lonse ,”dzina lokhalo pansi pa thambo lopatsidwa kwa anthu lomwe tipulumutsidwa nalo.” (Machitidwe 4:12)

Aefeso 2:13-18 Koma tsopano mwa Yesu Khristu inu amene munali kutali kale, anakusendezani mukhale pafupi m’mwazi wa Khristu. Pakuti Iye ndiye mtendere wathu, amene anachita kuti onse awiri akhale m’modzi, nagumula khoma lakudulitsa pakati,… ndikuti akayanjanitse awiriwa m’thupi limodzi mwamtandawo atapha nawo udaniwo; kuti mwa Iye ife tonse awiri tili nawo malowedwe athu kwa Atate, mwa Mzimu mmodzi.

IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
78 download(s)
Gavin Paynter
65 download(s)
Gavin Paynter
58 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Ken Paynter
42 download(s)
Ken Paynter
42 download(s)
Lynne van Wyk
41 download(s)
Ken Paynter
37 download(s)
Gavin Paynter
36 download(s)
Gavin Paynter
35 download(s)
Ken Paynter
32 download(s)
Johnray Rennie
30 download(s)
Gavin Paynter
27 download(s)
Ken Paynter
27 download(s)
Johnray Rennie
25 download(s)
Ken Paynter
24 download(s)
Gavin Paynter
23 download(s)
Gavin Paynter
21 download(s)
Ken Paynter
21 download(s)
Gavin Paynter
20 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Gavin Paynter
19 download(s)
Ken Paynter
19 download(s)
Nicholas Bhengu
18 download(s)
Gavin Paynter
18 download(s)
Leston Blackburn
17 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31681 download(s)
Gavin Paynter
28108 download(s)
Gavin Paynter
18013 download(s)
Gavin Paynter
15939 download(s)
Ken Paynter
11307 download(s)
Gavin Paynter
10785 download(s)
Gavin Paynter
10773 download(s)
Gavin Paynter
9558 download(s)
Gavin Paynter
9340 download(s)
Gavin Paynter
9277 download(s)
Gavin Paynter
9258 download(s)
Gavin Paynter
8901 download(s)
Gavin Paynter
8825 download(s)
Gavin Paynter
8620 download(s)
Gavin Paynter
8511 download(s)
Ken Paynter
8494 download(s)
Ken Paynter
8459 download(s)
Ken Paynter
8439 download(s)
Ken Paynter
8087 download(s)
Gavin Paynter
7891 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC