Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 1211-Generational curses (CHICHEWA)CHICHEWA/Generational-curses_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: Generational curses (CHICHEWA)

Speaker: Ken Paynter

Language: CHICHEWA

Date: 6 July 2013

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chinthu ichi chotchedwa themberero chiri ndi maonekedwe amakopedwe kwa anthu ambiri. Nthawi zambiri anthu amene atembenuka mtima magulu aanthu akuda khungu amene anali kupembeza mizimu ya makolo awo amene anafa, amalozedwa chala kuti iwo amabweretsa ziwanda muchipembedzo cha Chikhristu. Koma sitirikuchita bwino pamene tiri kubweretsa zinthu zachilendo komanso mantha muchipembedzo chathu cha Chikhristu, pakuchititsa kuti anthu ena akakaiyike kuti mwazi wa Yesu umene unaperekedwa kukhala nsembe yotitsukira machimo athu, kuti singathenso kutimasura kuzinthu za kale lathu. Ichi chotchedwa “chapadera kapena chinachake” kuti munthu akadutsenso mumadongosolo ene kapena kukawonana ndi munthu wina amene ali ndi kuthekera kwa maphunziro ena; kuti akatimasure kumzere wamatemberero ochokera kumtundu wathu kapena kuti makolo athu chiri kuphwanyidwa ndi mau aMulungu opezeka pa 1 Akorinto 5:17 mau Amulungu akuti:
“Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengwedwa mwatsopano; zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano”


IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Ken Paynter
60 download(s)
Ken Paynter
48 download(s)
Gavin Paynter
47 download(s)
Ken Paynter
45 download(s)
Gavin Paynter
42 download(s)
Gavin Paynter
37 download(s)
Ken Paynter
36 download(s)
Nicholas Bhengu
32 download(s)
Gavin Paynter
22 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Ed Decker
16 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Ken Paynter
12 download(s)
Ken Paynter
11 download(s)
Ken Paynter
10 download(s)
Books - Study
9 download(s)
Ken Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
9 download(s)
Gavin Paynter
8 download(s)
Nicholas Bhengu
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
Ken Paynter
7 download(s)
James Mullan
6 download(s)
James Mullan
6 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31712 download(s)
Gavin Paynter
28157 download(s)
Gavin Paynter
18077 download(s)
Gavin Paynter
15998 download(s)
Ken Paynter
11348 download(s)
Gavin Paynter
10845 download(s)
Gavin Paynter
10838 download(s)
Gavin Paynter
9595 download(s)
Gavin Paynter
9415 download(s)
Gavin Paynter
9346 download(s)
Gavin Paynter
9322 download(s)
Gavin Paynter
8946 download(s)
Gavin Paynter
8935 download(s)
Gavin Paynter
8674 download(s)
Gavin Paynter
8545 download(s)
Ken Paynter
8544 download(s)
Ken Paynter
8483 download(s)
Ken Paynter
8478 download(s)
Ken Paynter
8128 download(s)
Gavin Paynter
7945 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC