MAZIKO OKHAZIKIKA 5 - ZA KUUKA KWA AKUFA

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 5 - ZA KUUKA KWA AKUFA

Speaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date: 5 June 2013

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Yohane 5:21,24
'Pakuti monga Atate aukitsa akufa, nawapatsa moyo,momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene Iye afuna. 24 'Indetu indetu ndinena kwa inu,kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira Iye amene Anandituma Ine,alinawo moyo wosatha ndipo salowa mkuweruza koma wachokera ku imfa,nalowa mmoyo.”

- Download notes (41 KB, 3490 downloads)

- Download audio (8.14 MB, 3499 downloads)
- All sermons by David Makiyi

- All sermons on 1ST PRINCIPLES

- All sermons in CHICHEWAPDF sermon

IP:Country:City:Region: