Sermon No: 1200-MAZIKO OKHAZIKIKA 5 - ZA KUUKA KWA AKUFA

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 5 - ZA KUUKA KWA AKUFASpeaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date: 5 June 2013

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Yohane 5:21,24
'Pakuti monga Atate aukitsa akufa, nawapatsa moyo,momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene Iye afuna. 24 'Indetu indetu ndinena kwa inu,kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira Iye amene Anandituma Ine,alinawo moyo wosatha ndipo salowa mkuweruza koma wachokera ku imfa,nalowa mmoyo.”

- Download notes (41 KB, 3408 downloads)

- Download audio (8.14 MB, 3435 downloads)

IP:Country:City:Region: