MAZIKO OKHAZIKIKA 4 - KUSANJIKA MANJA

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 4 - KUSANJIKA MANJA

Speaker: David Makiyi

Language: CHICHEWA

Date: 6 June 2013

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi)
Mawu otsogolera
Mariko 16:17-18 'Ndipo zizindikilo izi zidzawatsata iwo akukhulupilira: mdzina langa adzatulutsa ziwanda; adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano; adzatola njoka ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka; adzaika manja awo pa odwala ndipo adzachira.'
2 Timoteo 1:6 Chifukwa chake ndikukumbutsa iwe ukoleze mphatso ya Mulungu ili mwa iwe mwa kuika kwa manja anga.
- Download notes (22 KB, 2986 downloads)

- Download audio (3.34 MB, 3118 downloads)
- All sermons by David Makiyi

- All sermons on 1ST PRINCIPLES

- All sermons in CHICHEWA
IP:Country:City:Region: