Your browser does not support JavaScript!

Sermon No: 2776Bible.gif

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 3 - Imfundiso Yombhapatizo

Speaker: Prudence Mabasa

Language: ZULU

Date: 16 February 2016

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Roma 6: 1-11 'Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka, sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono,ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye,sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa, afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono; kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu.”IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Costa Mitchell
211 download(s)
Ken Paynter
209 download(s)
Ken Paynter
195 download(s)
Gavin Paynter
188 download(s)
Gavin Paynter
140 download(s)
David Wilkerson
139 download(s)
Gavin Paynter
136 download(s)
Steve Chaloner
134 download(s)
Prudence Mabasa
128 download(s)
Gavin Paynter
116 download(s)
Gavin Paynter
114 download(s)
Lynne van Wyk
105 download(s)
Sam Ennis
104 download(s)
Gavin Paynter
77 download(s)
Ken Paynter
77 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Gavin Paynter
59 download(s)
Johnray Rennie
58 download(s)
Gavin Paynter
57 download(s)
Ken Paynter
56 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
31395 download(s)
Gavin Paynter
27838 download(s)
Gavin Paynter
17810 download(s)
Gavin Paynter
15616 download(s)
Ken Paynter
11212 download(s)
Gavin Paynter
10615 download(s)
Gavin Paynter
10550 download(s)
Gavin Paynter
9306 download(s)
Gavin Paynter
9178 download(s)
Gavin Paynter
9084 download(s)
Gavin Paynter
9018 download(s)
Gavin Paynter
8650 download(s)
Gavin Paynter
8431 download(s)
Ken Paynter
8392 download(s)
Gavin Paynter
8367 download(s)
Ken Paynter
8358 download(s)
Ken Paynter
8306 download(s)
Gavin Paynter
8225 download(s)
Ken Paynter
7895 download(s)
Gavin Paynter
7793 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPIC