Ministry / Sermon No: 2776


Bible.gif

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA: NGXENYE 3 - Imfundiso Yombhapatizo

Speaker: Prudence Mabasa

Language: ZULU

Date: 16 February 2016

Topic Groups: 1ST PRINCIPLES

Sermon synopsis: Roma 6: 1-11 'Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhapathizelwa kuKristu Jesu, sabhapathizelwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhapathizelwa kukho ukufa ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka, sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono,ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye,sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngokuba ukufa, afa ngakho, wakufa kanye nje ngenxa yesono; kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu.”
IP:Country:City:Region:

> TRENDING

Gavin Paynter
278 download(s)
Gavin Paynter
212 download(s)
Ken Paynter
210 download(s)
Gavin Paynter
206 download(s)
Gavin Paynter
202 download(s)
Ken Paynter
195 download(s)
Nicholas Bhengu
195 download(s)
Ken Paynter
194 download(s)
Gavin Paynter
192 download(s)
Gavin Paynter
188 download(s)
Gavin Paynter
185 download(s)
Taryn Paynter
182 download(s)
Ken Paynter
174 download(s)
Ken Paynter
170 download(s)
Gavin Paynter
161 download(s)
Ken Paynter
155 download(s)
Gavin Paynter
154 download(s)
Gavin Paynter
150 download(s)
Ken Paynter
150 download(s)
Nicholas Bhengu
149 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
30971 download(s)
Gavin Paynter
27589 download(s)
Gavin Paynter
17600 download(s)
Gavin Paynter
15009 download(s)
Ken Paynter
10696 download(s)
Gavin Paynter
10416 download(s)
Gavin Paynter
10415 download(s)
Gavin Paynter
9050 download(s)
Gavin Paynter
8968 download(s)
Gavin Paynter
8959 download(s)
Gavin Paynter
8917 download(s)
Gavin Paynter
8383 download(s)
Ken Paynter
8323 download(s)
Gavin Paynter
8307 download(s)
Gavin Paynter
8286 download(s)
Ken Paynter
8285 download(s)
Ken Paynter
8226 download(s)
Gavin Paynter
7874 download(s)
Ken Paynter
7793 download(s)
Gavin Paynter
7659 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPICIf you have been blessed by this website's ministry, please consider supporting it financially.

Contribute