Free Sermon Ministry Downloads


DETAILED  INDEX OF MINISTRY

CHICHEWA/How-to-become-a-Christian_CHICHEWA.jpg

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

Speaker: Steve Maritz

Language: SHONA

Date: 26 August 2014

Topic Groups:

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?”

Kushandura mafungiro,
2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa kukuru sezvaidiwa naMwari uye nokudaro hamuna kukuvadzwa nesu nenzira ipi zvayo. 10 Nokuti kusuwa kwouMwari kunouyisa kutendeuka uko kunotungamirira kuruponeso uye hakuuyisi kudemba, asi kusuwa kwenyika kunouyisa rufu.
IP: Country: City: Region:

> TRENDING

Gavin Paynter
271 download(s)
Ken Paynter
222 download(s)
Gavin Paynter
220 download(s)
Gavin Paynter
217 download(s)
Nicholas Bhengu
216 download(s)
Ken Paynter
206 download(s)
Gavin Paynter
200 download(s)
Ken Paynter
183 download(s)
Gavin Paynter
180 download(s)
Gavin Paynter
179 download(s)
Ken Paynter
177 download(s)
Gavin Paynter
175 download(s)
Gavin Paynter
164 download(s)
Gavin Paynter
163 download(s)
Gavin Paynter
163 download(s)
Gavin Paynter
163 download(s)
Gavin Paynter
162 download(s)
Gavin Paynter
160 download(s)
Ken Paynter
156 download(s)
Ken Paynter
155 download(s)


> MOST POPULAR

Gavin Paynter
30913 download(s)
Gavin Paynter
27544 download(s)
Gavin Paynter
17558 download(s)
Gavin Paynter
14969 download(s)
Ken Paynter
10657 download(s)
Gavin Paynter
10402 download(s)
Gavin Paynter
10398 download(s)
Gavin Paynter
9032 download(s)
Gavin Paynter
8927 download(s)
Gavin Paynter
8920 download(s)
Gavin Paynter
8902 download(s)
Gavin Paynter
8365 download(s)
Gavin Paynter
8289 download(s)
Ken Paynter
8289 download(s)
Gavin Paynter
8274 download(s)
Ken Paynter
8268 download(s)
Ken Paynter
8202 download(s)
Gavin Paynter
7820 download(s)
Ken Paynter
7773 download(s)
Gavin Paynter
7616 download(s)


> SPEAKERS> LANGUAGES
> TOPICIf you have been blessed by this website's ministry, please consider supporting it financially.

Contribute