Link to sermons in ZULU language


SERMON TOPIC: Funeral service - Lindiwe Shange

BY: Gavin Paynter ON: 1 May 2019

Sermon synopsis: Death is not something for the child of God to fear: 1 Thess 4:13,16 Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the.....

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 1a - ISINGENISO-UKUBALULEKA YEZISEKELO EZINHLE

BY: Prudence Mabasa ON: 17 February 2016

Sermon synopsis: Umlobi wamaHebheru, esahlukweni 5:11, isahluko 6: 3, ubeka izimiso zokuqala zokholo lobuKristu. Ngokufunda lamavesi kuyacaca ngempela ukuthi umbhali wayefundisa ukuthi kufanele kucale izimiso.....

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 1b - Ukuphenduka Emisebenzini Efile

BY: Prudence Mabasa ON: 17 February 2016

Sermon synopsis: Ukushintsha ingqondo, noma ukushintsha isinqumo. 2 Korinte 7: 9-10 “manje ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngukuphenduka; ngokuba nadabukiswa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 2 - Ukholo kuNkulunkulu

BY: Prudence Mabasa ON: 16 February 2016

Sermon synopsis: Ukholo aluyona ngokwengqondo indlela yokubuka nokubhekana nezinkinga. Kuyinto enkulu uhlobo kaNkulunkulu. Umuntu, ozelwe ngokusha ngoMoya kaNkulunkulu, uye wathola lungaba uhlobo kaNkulunkulu.

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 4 - Izandla

BY: Prudence Mabasa ON: 16 February 2016

Sermon synopsis: Ekubekeni izandla iyingxenye yahulumeni yomzimba esebenza, kuthatha ukuphila kukaJesu, iNhloko. Amandla uKrestu ovusiweko ukuphulukisa, ukuba bakhonze, noma ukunikeza isibusiso, kuba ohlala.....

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 5 - Nokuvuka Kwabafileyo

BY: Prudence Mabasa ON: 16 February 2016

Sermon synopsis: Johane 5:21 & 24 "Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa laboethanda ukubaphilisa" 24 "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Ozwa izwi lami,.....

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 6 - UKWAHLULULWA OKUPHAKADE

BY: Prudence Mabasa ON: 16 February 2016

Sermon synopsis: Okuphakade - ukwahlulela okuzayo okuyinto okuphakade. (Ukwahluluwa kwabalungileyo na labo abangalungileyo Isambulo.20: 11-15.)

free sermon download

SERMON TOPIC: IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 3 - Imfundiso Yombhapatizo

BY: Prudence Mabasa ON: 16 February 2016

Sermon synopsis: Roma 6: 1-11 "Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke.....

free sermon download

SERMON TOPIC: Indlela yokuba umKristu

BY: Gavin Paynter ON: 6 February 2015

Sermon synopsis: "How to become a Christian" in ZULU

free sermon download

SERMON TOPIC: The church

BY: Nicholas Bhengu ON: 1 January 1963

Sermon synopsis: The church

free sermon download

> TRENDING

Gavin Paynter
182 download(s)
Gavin Paynter
171 download(s)
Ken Paynter
132 download(s)
Ken Paynter
117 download(s)
Books - Study
105 download(s)
Ken Paynter
105 download(s)
Nicholas Bhengu
99 download(s)
Ashley Illman
96 download(s)
Gavin Paynter
95 download(s)
Ken Paynter
91 download(s)
Gavin Paynter
87 download(s)
Books - Study
79 download(s)
Gavin Paynter
69 download(s)
Nicholas Bhengu
65 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Taryn Paynter
46 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)


> TOPIC