Your browser does not support JavaScript

Sermons in ZULU

Funeral service - Lindiwe Shange
Sermon by Gavin Paynter on 1 May 2019
Synopsis: Death is not something for the child of God to fear: 1 Thess 4:13,16 Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the.....
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 1b - Ukuphenduka Emisebenzini Efile
Sermon by Prudence Mabasa on 17 February 2016
Synopsis: Ukushintsha ingqondo, noma ukushintsha isinqumo. 2 Korinte 7: 9-10 “manje ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngukuphenduka; ngokuba nadabukiswa.....
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 1a - ISINGENISO-UKUBALULEKA YEZISEKELO EZINHLE
Sermon by Prudence Mabasa on 17 February 2016
Synopsis: Umlobi wamaHebheru, esahlukweni 5:11, isahluko 6: 3, ubeka izimiso zokuqala zokholo lobuKristu. Ngokufunda lamavesi kuyacaca ngempela ukuthi umbhali wayefundisa ukuthi kufanele kucale izimiso.....
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 2 - Ukholo kuNkulunkulu
Sermon by Prudence Mabasa on 16 February 2016
Synopsis: Ukholo aluyona ngokwengqondo indlela yokubuka nokubhekana nezinkinga. Kuyinto enkulu uhlobo kaNkulunkulu. Umuntu, ozelwe ngokusha ngoMoya kaNkulunkulu, uye wathola lungaba uhlobo kaNkulunkulu.
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 3 - Imfundiso Yombhapatizo
Sermon by Prudence Mabasa on 16 February 2016
Synopsis: Roma 6: 1-11 "Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke.....
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 6 - UKWAHLULULWA OKUPHAKADE
Sermon by Prudence Mabasa on 16 February 2016
Synopsis: Okuphakade - ukwahlulela okuzayo okuyinto okuphakade. (Ukwahluluwa kwabalungileyo na labo abangalungileyo Isambulo.20: 11-15.)
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 5 - Nokuvuka Kwabafileyo
Sermon by Prudence Mabasa on 16 February 2016
Synopsis: Johane 5:21 & 24 "Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa laboethanda ukubaphilisa" 24 "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Ozwa izwi lami,.....
IZIMISO ZOKUQALA- NGXENYE 4 - Izandla
Sermon by Prudence Mabasa on 16 February 2016
Synopsis: Ekubekeni izandla iyingxenye yahulumeni yomzimba esebenza, kuthatha ukuphila kukaJesu, iNhloko. Amandla uKrestu ovusiweko ukuphulukisa, ukuba bakhonze, noma ukunikeza isibusiso, kuba ohlala.....
Indlela yokuba umKristu
Sermon by Gavin Paynter on 6 February 2015
Synopsis: "How to become a Christian" in ZULU
The church
Sermon by Nicholas Bhengu on 1 January 1963
Synopsis: The church