Your browser does not support JavaScript

Sermons in SISWATI

Setting the captives free - SISWATI
Sermon by Gavin Paynter on 11 January 2015
Synopsis: Usigcila yini sesono? “Kubanjwa” kuchaza intfo lefana naleyo. Kungenteka wati umuntfu lodla tidzakamizwa lotsembisa umluleki kutsi sewuyele. Etinyangeni letisitfupha letilandzela abuyele. .....