Your browser does not support JavaScript!

Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Ken Paynter
27 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ed Decker
9 download(s)
Ken Paynter
8 download(s)
Gavin Paynter
7 download(s)
Gavin Paynter
6 download(s)
James Mullan
5 download(s)
Nicholas Bhengu
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
5 download(s)
Gavin Paynter
5 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
4 download(s)
Ken Paynter
4 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Ken Paynter
3 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Gavin Paynter
2 download(s)
Maureen Onions
2 download(s)
Leston Blackburn
2 download(s)
James Mullan
2 download(s)
Ken Paynter
2 download(s)


> TOPIC