Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Gavin Paynter
202 download(s)
Gavin Paynter
201 download(s)
Ken Paynter
194 download(s)
Ken Paynter
192 download(s)
Gavin Paynter
189 download(s)
Ken Paynter
173 download(s)
Taryn Paynter
162 download(s)
Gavin Paynter
155 download(s)
Nicholas Bhengu
152 download(s)
Gavin Paynter
150 download(s)
Gavin Paynter
142 download(s)
Nicholas Bhengu
129 download(s)
Gavin Paynter
124 download(s)
Gavin Paynter
121 download(s)
Ken Paynter
116 download(s)
Gavin Paynter
116 download(s)
Gavin Paynter
112 download(s)
Gavin Paynter
111 download(s)
Ken Paynter
111 download(s)
Ken Paynter
110 download(s)


> TOPIC