Your browser does not support JavaScript!

Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Costa Mitchell
211 download(s)
Ken Paynter
193 download(s)
Gavin Paynter
137 download(s)
Gavin Paynter
135 download(s)
Steve Chaloner
134 download(s)
David Wilkerson
132 download(s)
Gavin Paynter
117 download(s)
Gavin Paynter
114 download(s)
Lynne van Wyk
107 download(s)
Ken Paynter
95 download(s)
Ken Paynter
89 download(s)
Gavin Paynter
79 download(s)
Johnray Rennie
78 download(s)
Gavin Paynter
71 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Ken Paynter
62 download(s)
Gavin Paynter
61 download(s)
Gavin Paynter
57 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Prudence Mabasa
46 download(s)


> TOPIC