Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Gavin Paynter
343 download(s)
Ken Paynter
224 download(s)
Gavin Paynter
179 download(s)
Nicholas Bhengu
178 download(s)
David Wilkerson
142 download(s)
Gavin Paynter
136 download(s)
Gavin Paynter
131 download(s)
Nicholas Bhengu
106 download(s)
Sam Ennis
95 download(s)
Prudence Mabasa
92 download(s)
Ken Paynter
87 download(s)
Gavin Paynter
83 download(s)
Gavin Paynter
78 download(s)
Ken Paynter
77 download(s)
Nicholas Bhengu
74 download(s)
Des Burrows
64 download(s)
Ken Paynter
63 download(s)
Gavin Paynter
62 download(s)
Ken Paynter
59 download(s)
Books - Study
56 download(s)


> TOPIC