Your browser does not support JavaScript!

Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Ken Paynter
83 download(s)
Ken Paynter
74 download(s)
Gavin Paynter
66 download(s)
Gavin Paynter
64 download(s)
Ken Paynter
63 download(s)
Gavin Paynter
56 download(s)
Gavin Paynter
55 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
51 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Gavin Paynter
44 download(s)
Gavin Paynter
43 download(s)
Lynne van Wyk
38 download(s)
Ken Paynter
35 download(s)
Gavin Paynter
33 download(s)
Ken Paynter
31 download(s)
Ken Paynter
22 download(s)
Books - Study
21 download(s)
Johnray Rennie
17 download(s)
Ken Paynter
17 download(s)
Gavin Paynter
16 download(s)
Joshua De Kooker
16 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Gavin Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
15 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Gavin Paynter
14 download(s)
Ken Paynter
14 download(s)


> TOPIC