Link to sermons in SHONA language


SERMON TOPIC: CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO

BY: Gavin Paynter ON: 16 June 2015

Sermon synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....

free sermon download

SERMON TOPIC: KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)

BY: Steve Maritz ON: 26 August 2014

Sermon synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....

free sermon download

SERMON TOPIC: How to become a Christian (SHONA)

BY: Gavin Paynter ON: 25 May 2014

Sermon synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA

free sermon download

> TRENDING

Gavin Paynter
182 download(s)
Gavin Paynter
171 download(s)
Ken Paynter
132 download(s)
Ken Paynter
117 download(s)
Books - Study
105 download(s)
Ken Paynter
105 download(s)
Nicholas Bhengu
99 download(s)
Ashley Illman
96 download(s)
Gavin Paynter
95 download(s)
Ken Paynter
91 download(s)
Gavin Paynter
87 download(s)
Books - Study
79 download(s)
Gavin Paynter
69 download(s)
Nicholas Bhengu
65 download(s)
Gavin Paynter
53 download(s)
Gavin Paynter
49 download(s)
Ken Paynter
47 download(s)
Taryn Paynter
46 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)
Gavin Paynter
45 download(s)


> TOPIC