Your browser does not support JavaScript

Sermons in SHONA

CHIDZIDZISO CHE RUBHABHATIDZO
Sermon by Gavin Paynter on 16 June 2015
Synopsis: Vaefeso 4:4-5 “Pano muviri mumwe noMweya mumwe, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa, 5Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe; Mateo 28:19 Naizvozvo endai mudzidzise.....
KUTENDEUKA KUBVA KUMA BASA AKAIPA (Repentance)
Sermon by Steve Maritz on 26 August 2014
Synopsis: Chii chinonzii “Kutendeuka?” Kushandura mafungiro, 2 Vakorinde 7:9,10 asi zvino ndinofara, kwete nokuti makachema, asi nokuti kusuwa kwenyu kwakaita kuti mutendeuke. Nokuti makava nokusuwa.....
How to become a Christian (SHONA)
Sermon by Gavin Paynter on 25 May 2014
Synopsis: Ungave mutendi sei kuzvarwa patsva. MUNYORI: GAVIN PAYNTER MUPATSANURI: BEAUTY CHANGWENA