Your browser does not support JavaScript!

Link to sermons in CHICHEWA language

SERMON TOPIC: The Covid-19 Christian

BY: Ken Paynter ON: 24 January 2022

Sermon synopsis: AKHRISTU AMENEWA AMATSATIRA NDONDOMEKO ZA Covid -19 - Amavala maski. - Amakhala motalikirana - Amasamba mmanja. - Amakhala mmanyumba mwawo. - Analandira katemera.

  READ MORE  

SERMON TOPIC: KUUKA KWA AKUFA KWA YESU - 3

BY: Gavin Paynter ON: 4 March 2019

Sermon synopsis: Kuuka kwa kufa kwa Ambuye Yesu ndi chikhulupiliro chakuti Yesu atafa adakhalanso ndi moyo patsiku loyamba lasabata patatha masiku atatu iye ataikidwa mmanda. Mmawu achikhulupiriro chathu muli mawu.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: TCHIMO NDI CHISOMO (Sin and Grace)

BY: Ken Paynter ON: 28 November 2017

Sermon synopsis: Sitiyenera kufuna funa kumene tingakapeze uchimo, uchimo uli kale mkati mwathu. “Zikadakhala zosavuta uchimo ukudakhala mwa anthu owerengeka chifukwa oipawo akadapatulidwa padera ndi.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: TSIKU-LA-ADAMBO

BY: Gavin Paynter ON: 13 July 2017

Sermon synopsis: 1 Yohane 2:13 Ndikulemberani atate popeza mwamzindikira Iye, amene ali kuyambira pachiyambi. Ndikulemberani anyamata popeza mwamulaka oyipayo, ndikulemberani ana popeza mwazindikira Atate......

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Calvinism - Part 6a -The atonement - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 26 May 2017

Sermon synopsis: TANTHAUZO ; Mau akuti atonement ndi mau amene alibe mau ambiri owatanthawuzira muchingerezi. Mau akuti atonement adalumikidzidwa ndi ndi William Tyndale ndipo muchingerezi amatanthawuza.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: What is wrong with Christians (CHICHEWA)

BY: Ken Paynter ON: 1 September 2015

Sermon synopsis: KUTEMBENUKA KOSAKHALA KWENIKWENI Kutembenuka mtima ndiko kubadwanso mwatsopano . Panyengo yakutembenuka mtima okhulupirira amasandulika mtima mwa Mzimu Oyera ndipo amayamba ulemdo osiyana ndi.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: KUKHALA NDI MOYO OYAMIKIRA KUSIYANA NDI KUZIKUNDIKIRA

BY: Ken Paynter ON: 23 June 2015

Sermon synopsis: KUZIKUNDIKIRA: Ndi moyo ofuna kukhala ndi zinthu zonse za pamwamba kapena kufuna ulemu wina wapadera. 2 Timoteo 3:1-5 Masiku otsiriza anthu adzakhala osayamika. Chikhalidwe china cha anthu.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: The value of a soul - Part 3 (CHICHEWA)

BY: Gavin Paynter ON: 30 March 2015

Sermon synopsis: Q: Kodi moyo wanu ndi wa mtengo wapatali bwanji kwa inu? A: Moyo wanu ndiye chuma choposa chuma chirichonse chimene mungathe kukhala nacho. Moyo uposa thupi: Mateyu 10:28 Ndipo musamaopa.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: The book of life

BY: Gavin Paynter ON: 15 February 2015

Sermon synopsis: Mneneri wa Mulungu Mose adanena kuti Mulungu ali Ndi Buku la kulembamo: Eksodo 32:32 “… Ngati mukana mundifafanizetu, kundichotsatu mbuku lanu limene munalembera.” Mtumwi Yohane ali kunenana kuti.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Last words of Jesus - The great commission - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 15 August 2014

Sermon synopsis: Pamene wina ali pafupi kusiyana nafe munjira ya imfa kapenanso ulendo wautali, mau omwe amawalankhula amakhala ofunika kwambiri mwinanso kuposera ena onse omwe adawalankhula kale asanasiyane nanu......

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Gossip and the tongue - CHICHEWA

BY: Ken Paynter ON: 1 June 2014

Sermon synopsis: Yakobo 3:9-10 imayamika Ambuye ndi Atate nalo; naloso timatemberera anthu okhala monga mwamafanizidwe a Mulungu. Mochokera mkamwa momwqemo mutuluka chiyamiko ndi temberero. Abale anga izi.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Chikondi (Love)

BY: Ken Paynter ON: 26 May 2014

Sermon synopsis: Imodzi mwa mitu yamphamvu ya ulakatuli mu Baibulo, 1 Akolinto 13, mtumwiPaulo akufotokoza za mtundu wachikondichomwe akhristuayenera kukhala nacho: “Chikondi chikhala chilezere,chiri chokoma.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Contentment - CHICHEWA

BY: Ken Paynter ON: 30 April 2014

Sermon synopsis: Ahebri 13:5 “Sindidzakusiyani konse, kungakhale kukutaya, sindidzakutaya ndithu.” Ahebri 13:5 Ndi ndime yodziwika, koma ndi gawo limodzi lavesi, sivesi la thunthu loyima palokha. Ndime yonse ya.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Matthew 5 - The beatitudes - Part 2 (CHICHEWA)

BY: Gavin Paynter ON: 29 April 2014

Sermon synopsis: Mateyu 5:7 “Odala ali akuchitira chifundo; chifukwa adzalandira chifundo. 8 Odala ali oyera mtima, chifukwa adzaona Mulungu. 9 Odala ali akuchita mtendere; chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. 10.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Matthew 5 - The beatitudes - Part 1 (CHICHEWA)

BY: Gavin Paynter ON: 26 April 2014

Sermon synopsis: Chiphunzitso cha paphiri ndi m’ndandanda wa ziphunzitso zomwe Yesu adaphunzitsa pa phiri, kuchokera pa Mateyu 5:3-12. Mau akuti Chiphunzitso chapaphiri, mukumasulira kwina kwa chingerezi amatchedwa.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: 3 signs - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 17 April 2014

Sermon synopsis: Mateyu analemba zizindikiro zodabwitsa zitatu zimene zinachitika tsiku limene Ambuye Yesu adapachikidwa. 1) Mdima pa dziko lonse la pansi. 2) Chinsalu chotchinga mkachisi chinang’ambika. 3).....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: The cares of this life - CHICHEWA

BY: Ken Paynter ON: 5 April 2014

Sermon synopsis: KODI MWAPSINJIKA NDINKHAWA ZA MOYO UNO? MULUNGU AKUTI MUMUTULIRE IYE. 1 PETRO 5:6-7 Potero dzichepetseni pansi pa dzanja la mphamvu la Mulungu, kuti pantawi yache akukwezeni;ndi kutaya pa iye.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Do Muslims worship the same God as Christians - Part 1 - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 7 March 2014

Sermon synopsis: Pongoyang’ana ndi maso, Chisilamu chiri ndi mayambidwe ofanana ndi zipembedzo za Judaism komanso Chikhristu Asilamu amakhulupilira Mulungu mmodzi , mlengi wa zonse. Chisilamu chidachokera mufuko.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: UTUMIKI WA MZIMU WOYERA

BY: Gavin Paynter ON: 1 March 2014

Sermon synopsis: Q: Kodi cholinga cha ubatizo wa Mzimu Woyera ndi chiyani? Kodi ndi chakuti anthu alankhule ndi malilime ndi kuchita zodabwitsa. Kapena adzigwetse ndimavina vina? A: AYI – Ambuye Yesu adapereka.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: KUFUNA FUNA MZINDA

BY: Gavin Paynter ON: 1 February 2014

Sermon synopsis: Munjira imeneyi, Abrahamu amafaniziridwa ndi a Khristu ammene ali monga alendo padziko lino lapansi, amene mwa chikhulupiliro ali kuyang’anira dziko labwino- dziko lakumwamba. Ahebri 11:13-14 Iwo.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: INU NDINU MCHERE

BY: Gavin Paynter ON: 19 November 2013

Sermon synopsis: MATEYU 5:13-16 “Inu ndinu m’chere wadziko lapansi; koma mcherewo ngati ukasukuluka, adzaukoleretsa ndi chiyani? Pamenepo sungakwanirenso kanthu konse, koma kuti ukaponyedwe kunja nupondedwe ndi.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: ANTHU AKUGWIRA NTCHITO

BY: Gavin Paynter ON: 17 November 2013

Sermon synopsis: 2 Atesalonika 3:6 Ndipo tikulamulirani abale, m’dzina la Ambuye wathu, kuti mubwevuke kwa m’bale yense wakuyenda dwache dwache, osatsata mwambo umene anaulandila kwa ife. Pakuti mudziwa nokha m’mene.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: CHIPHUNZITSO CHA CHIPULUMUTSO - Gawo 2

BY: Gavin Paynter ON: 16 November 2013

Sermon synopsis: Chikhristu chimaphunzitsa kuti Yesu simunthu wamba, mneneri, koma, Mpulumutsi wadziko lonse ,”dzina lokhalo pansi pa thambo lopatsidwa kwa anthu lomwe tipulumutsidwa nalo.” (Machitidwe.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Chipambano kapena Kukhulupirika (Success or faithfulness)

BY: Ken Paynter ON: 10 November 2013

Sermon synopsis: Mulungu sakutifunsa kuti tikapambane pachiri chonse chimene tirikuchita, koma kuti tikhale okhulupilika. Adatero mayi wina wodziwika ndi ntchito zachifundo wotchedwa. (Mayi Teresa) Nthawi zonse.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Temptation

BY: Gavin Paynter ON: 10 October 2013

Sermon synopsis: Yesero ndi zochitika zimene zimaoneka zokopa kwa munthu.Makopedwewa amabweretsa kumva kutsutsika chifukwa amatsogolera munthu kukachita chinthu chotsutsana ndi chimene iye amafuna. Mayesero.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Nkhawa, Kupsinjika mumtima ndi Madandaulo

BY: Gavin Paynter ON: 10 October 2013

Sermon synopsis: Mlakatuli komanso mtumiki wachikhristu ku Scotland, George MacDonald adati; “Sizosamalira moyo zalero, zomwe zimamusautsa munthu, koma zamawa.” “Nkhawa siyikuba chisoni cha mawa, koma imangoyamwa.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: CHOLINGA CHA MASAUTSO

BY: Gavin Paynter ON: 21 September 2013

Sermon synopsis: Baibulo limatipatsa chidwi chochuruka pazimene lima nena za choonadi cheni cheni cha masautso. Ilo sirinena za masautso monga chionongeko monga mnene zipembezo zina zonama zimakhulupirira kapena.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Mulungu angathe kugwiritsa ntchito aliyense

BY: Gavin Paynter ON: 29 August 2013

Sermon synopsis: Ogulitsa nsapato wina oyambirira wotcedwa D.L. Moody adati “Ngati dziko lapansi lingafikiridwe, Ndiri kutsikimizira kuti, izi ziyenera kuchitika ndi abambo kapena amayi aluso lawo lochuruka. Koma.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Setting the captives free - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 22 August 2013

Sermon synopsis: KAMASULIRIDWE KA MAWU A UKAPOLO KOLINGANA NDI BAIBULO :Munthu amakhala kapolo wa chilichonse chomwe chimamulamulira: 2 Pet 2:19 ndikuwalonjeza iwo ufulu, pokhala iwo okha ali akapolo a.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Doctrine of salvation - Part 1 - CHICHEWA

BY: Gavin Paynter ON: 17 July 2013

Sermon synopsis: Chikhristu chimati palibe ngakhale m’modzi angapulumutsidwe kudzera mu ntchito za iye yekha mu umunthu (kupanga miyambo, ntchito zabwino, kudzipatulira kuzinthu zina kapena kulingalira mozama)......

  READ MORE  

SERMON TOPIC: Generational curses (CHICHEWA)

BY: Ken Paynter ON: 6 July 2013

Sermon synopsis: Chinthu ichi chotchedwa themberero chiri ndi maonekedwe amakopedwe kwa anthu ambiri. Nthawi zambiri anthu amene atembenuka mtima magulu aanthu akuda khungu amene anali kupembeza mizimu ya makolo awo.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: KODI MWAKONZEKERA KOKAKHALA MUYAYA

BY: Gavin Paynter ON: 22 June 2013

Sermon synopsis: Anthu ambiri amapanga madongosolo ambiri m’moyo komasadziwa tsiku la imfa yawo. Yakobo 4:13-14 Nanga tsono, inu akunena, lero kapena mmawa tidzapita kulowa kumudzi wakuti wakuti,.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 1b - KUTEMBENUKA KUCHOKA KU NTCHITO ZA KUFA

BY: David Makiyi ON: 8 June 2013

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi) Ahebri 6:1 "... Maziko akutembenuka mtima kusiyana nazo ntchito za kufa ndi chikhulupiriron cha pa Mulungu"

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 1a - KUFUNIKIRA KWA MAZIKO OKHAZIKIKA

BY: David Makiyi ON: 8 June 2013

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi) Buku la aHebri 5:11-6:3 ma vesi amenewa amafotokoza momveka bwino kuyambira chiyambi mpaka mapeto amoyo wa chi khristu. Akhristu ambiri sakula mmoyo.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 3 - CHIPHUNZITSO CHA UBATIZO

BY: David Makiyi ON: 7 June 2013

Sermon synopsis: Nthawi zambiri timakhala ndi chidziwitso cha ma ubatizo atatu akulu amuBaibulo. Koma tiyenera kudziwa kuti Baibulo limanenanso za ubatizo wa chinayi sikuyenera kukhala osaudziwa. Mu chiphunzitso.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 4 - KUSANJIKA MANJA

BY: David Makiyi ON: 6 June 2013

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi) Mawu otsogolera Mariko 16:17-18 "Ndipo zizindikilo izi zidzawatsata iwo akukhulupilira: mdzina langa adzatulutsa ziwanda; adzalankhula ndi.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 6 - CHIWERUZO CHA MUYAYA

BY: David Makiyi ON: 5 June 2013

Sermon synopsis: Aroma 2:5-11 Koma kolingana ndikuuma kwako,ndimtima wako osalapa, ulikudziunjikira wekha mkwiyo padzuwa la mkwiyo ndi la kubvumbulutsa kuweruza, adzabwezera munthu aliyense kolingana ndi ntchito.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 5 - ZA KUUKA KWA AKUFA

BY: David Makiyi ON: 5 June 2013

Sermon synopsis: Yohane 5:21,24 "Pakuti monga Atate aukitsa akufa, nawapatsa moyo,momwemonso mwana apatsa moyo iwo amene Iye afuna. 24 "Indetu indetu ndinena kwa inu,kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira Iye.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: UNGAKHALE BWANJI NKHRISTU OPULUMUTSIDWA

BY: Gavin Paynter ON: 20 April 2013

Sermon synopsis: (Mlembi: Gavin Paynter) (Womasulira: David Makiyi) Funso lofunikira kwambiri lomwe aliyense angafunse kufunsa lingafanane ndi limene wa ndende wa ku afilipi anafunsa Paulo ndi Sila,”Ambuye.....

  READ MORE  

SERMON TOPIC: MAZIKO OKHAZIKIKA- 2 - CHIKHULUPILIRO CHA KWA MULUNGU

BY: David Makiyi ON:

Sermon synopsis: (Mlembi: Steve Maritz) (Womasulira: David Makiyi) Ahebri 11:1-6 Koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso chazinthu zoyembekezeka, chiyesero chazinthu zosapenyeka. Pakuti momwemo anachitidwa umboni......

  READ MORE