[1] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham: 1:2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers; 1:3 en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, 1:4 en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon, 1:5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai, 1:6 en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría, 1:7 en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa, 1:8 en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía, 1:9 en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía, 1:10 en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía, 1:11 en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap. 1:12 En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel, 1:13 en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor, 1:14 en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud, 1:15 en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob, 1:16 en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. 1:17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte. 1:18 Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 1:19 En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. 1:20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; 1:21 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. 1:22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. 1:24 En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem; 1:25 en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.