[1] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
1:1 Adam, Set, Enos, 1:2 Kenan, Mahalálel, Jered, 1:3 Henog, Metúsalag, Lameg, 1:4 Noag, Sem, Gam en Jafet. 1:5 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras. 1:6 En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togárma. 1:7 En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsísa, die Kittiërs en Rodaniete. 1:8 Die seuns van Gam was: Kus en Misráim, Put en Kanaän. 1:9 En die seuns van Kus was: Seba en Hawíla en Sabta en Raéma en Sábtega; en die seuns van Raéma was: Skeba en Dedan. 1:10 En Kus was die vader van Nimrod; hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. 1:11 En Misráim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en die Naftuhiete, 1:12 en die Patrusiete en Kasluhiete--waaruit die Filistyne voortgekom het--en die Kaftoriete. 1:13 En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het 1:14 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete, 1:15 en die Hewiete en Arkiete en Siniete, 1:16 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. 1:17 Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpágsad en Lud en Aram en Us en Hul en Geter en Meseg. 1:18 En Arpágsad was die vader van Selag, en Selag van Heber. 1:19 En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en sy broer se naam was Joktan. 1:20 En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag, 1:21 en Hadóram en Usal en Dikla, 1:22 en Ebal en Abímael en Skeba, 1:23 en Ofir en Hawíla en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan. 1:24 Sem, Arpágsad, Selag, 1:25 Heber, Peleg, Rehu, 1:26 Serug, Nahor, Tera, 1:27 Abram; dit is Abraham. 1:28 Die seuns van Abraham was Isak en Ismael. 1:29 Dit is hulle geslagsregister: die eersgeborene van Ismael was Nébajot, en Kedar en Adbeël en Mibsam, 1:30 Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema, 1:31 Jetur, Nafis en Kedma; hulle was die seuns van Ismael. 1:32 En die seuns van Ketúra, die byvrou van Abraham. Sy het gebaar: Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag. En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan. 1:33 En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en Éldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra. 1:34 En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel; 1:35 die seuns van Esau: Élifas, Réhuel en Jehus en Jáelam en Korag. 1:36 Die seuns van Élifas was: Teman en Omar, Sefi en Gáetam, Kenas en Timna en Amalek. 1:37 Die seuns van Réhuel was: Náhat, Serag, Samma en Missa. 1:38 En die seuns van Seïr was: Lotan en Sobal en Síbeon en Ana en Dison en Eser en Disan. 1:39 En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna. 1:40 Die seuns van Sobal was: Aljan en Manáhat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van Síbeon was Aja en Ana. 1:41 Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran. 1:42 Die seuns van Eser was: Bilhan en Sáäwan en Jáäkan. Die seuns van Disan was Us en Aran. 1:43 En dit is die konings wat in die land Edom geregeer het voordat daar 'n koning oor die kinders van Israel geregeer het: Bela, die seun van Beor; en die naam van sy stad was Dinhába; 1:44 en Bela het gesterwe, en in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serag, uit Bosra. 1:45 En Jobab het gesterwe, en Husam, uit die land van die Temaniete, het in sy plek geregeer. 1:46 En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete in die veld van Moab verslaan het, het in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Awit. 1:47 En Hadad het gesterwe, en Samla uit Másreka het in sy plek geregeer. 1:48 En Samla het gesterwe, en Saul uit Réhobot, aan die rivier, het in sy plek geregeer. 1:49 En Saul het gesterwe, en Baäl-Hánan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer. 1:50 Nadat Baäl-Hánan gesterf het, het Hadad in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahi; en die naam van sy vrou was Mehetábeël, die dogter van Matred, die dogter van Mésahab. 1:51 Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom: die vors Timna, die vors Alja, die vors Jetet, 1:52 die vors Oholibáma, die vors Ela, die vors Pinon, 1:53 die vors Kenas, die vors Teman, die vors Mibsar, 1:54 die vors Mágdiël, die vors Iram; dit was die vorste van Edom.